หน้าหลัก
มรธ.สป.
ITA/ข้อมูลสาธารณะ
PDPA

สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง ประธานสภาวิชาการ

ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง

ประธานสภาวิชาการ

กรกมล ศรีเดือนดาว กรรมการ

ผศ.ดร.กรกมล ศรีเดือนดาว

กรรมการ

พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง กรรมการ

ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง

กรรมการ

พีรเดช ทองอำไพ กรรมการ

รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ

กรรมการ

รจน์ ไชยสิทธิ์ กรรมการ

นายรจน์ ไชยสิทธิ์

กรรมการ

วาสนา สังข์พุ่ม กรรมการ

ผศ.ดร.วาสนา สังข์พุ่ม

กรรมการ

ทองเจือ เขียดทอง กรรมการ

รศ.ดร.ทองเจือ เขียดทอง

กรรมการ

ภัทรา สุขะสุคนธ์ กรรมการ

ผศ.ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์

กรรมการ

ไกรรัช เทศมี กรรมการ

อ.ดร.ไกรรัช เทศมี

กรรมการ

ปนัดดา ยิ้มสกุล กรรมการและเลขานุการ

รศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล

กรรมการและเลขานุการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับภูมิปัญญาสากล

สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืนและสร้างสังคมคุณภาพ

 


         
   


         
   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพ

172 ถนนอิสรภาพ
แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ 10600

0 2890 1801 - 8

0 2890 2290

dru@dru.ac.th

FB.com/PR.DRU.BKK/

PR DRU 
ipv6 readyipv6 test "));