แบบฟอร์มข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [Download แบบฟอร์มเพื่อกรอกเอง]
สัญลักษณ์ *** ท่านต้องกรอก
*** รองรับไฟล์ประเภท .pdf , .jpg , .png , .gif เท่านั้น
*** รองรับไฟล์ประเภท .pdf , .jpg , .png , .gif เท่านั้น
*** รองรับไฟล์ประเภท .pdf , .jpg , .png , .gif เท่านั้น

การกรอกข้อมูลสำหรับการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบนั้นจะถูกเก็บเป็นความลับ ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ชื่อ-นามสกุล อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ เป็นช่องทางในการติดต่อกลับและรายงานการดำเนินงานให้ท่านได้ทราบ
*** หมายเหตุ : การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเมื่อกรอกข้อมูลแล้ว จะรายงานส่งไปยังผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน