สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สายตรงอธิการบดี
image
image
 
 
 
image

ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

dru@dru.ac.th

ข้อตกลงในการร้องเรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก สามารถร้องเรียน แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และคำติชม เพื่อการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยมีช่องทางผ่านระบบสายตรงอธิการบดี โดยขอให้ท่านกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่กำหนด สามารถส่งตรงถึงอธิการบดีได้ทันที โดยมีการดำเนินการตามกระบวนการต่อไปและรายงานผลให้ทราบทาง E-mail หรือตามเบอร์โทรศัพท์ ตามที่ท่านได้ระบุไว้
การกรอกข้อมูล
  1. ในช่องที่มีเครื่องหมาย *** ท่านต้องกรอกข้อมูลให้ครบ
  2. ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ จะมีประโยชน์สำหรับการ ติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อรายงานผล ให้ท่านทราบ หากท่านไม่ประสงค์จะให้ติดต่อกลับ หรือไม่ต้องการเปิดเผย อาจไม่จำเป็นต้องกรอก ข้อมูลดังกล่าว
  3. หากท่านกรอกเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยัน ความจริง ถือว่าข้อร้องเรียนมีความน่าเชื่อถือสูง
  4. ข้อมูลทั้งหมดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ
image