หน้าหลัก
มรธ.สป.
ITA/ข้อมูลสาธารณะ
PDPA

เอกสารดาวน์โหลด

หัวข้อ ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งาน Escene ES282 IP Phone_THAI
คู่มือการใช้งาน Linkus DRU
การติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แบบฟอมร์รายงานผลการดำเนินงาน webometrics
แบบฟอร์มการใช้บริการงานโสตฯ
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ มรภ.ธนบุรี
คู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 4
หลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาษาอังกฤษ
คู่มือการใช้งานอินเทอร์เน็ต

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับภูมิปัญญาสากล

สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืนและสร้างสังคมคุณภาพ

 


         
   


         
   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพ

172 ถนนอิสรภาพ
แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ 10600

0 2890 1801 - 8

0 2890 2290

dru@dru.ac.th

FB.com/PR.DRU.BKK/

PR DRU 
ipv6 readyipv6 test "));