หน้าหลัก
มรธ.สป.
ITA/ข้อมูลสาธารณะ
PDPA

อัตลักษณ์ของบัณฑิต

 1. มีคุณลักษณ์คนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการตามแนวพระราโชบาย
  • มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง
  • มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง
  • มีอาชีพมีงานทำ
  • เป็นพลเมืองดีมีวินัย
 2. มีจิตอาสา
 3. มีทักษะคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ


มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับภูมิปัญญาสากล

สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืนและสร้างสังคมคุณภาพ

 


         
   


         
   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพ

172 ถนนอิสรภาพ
แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ 10600

0 2890 1801 - 8

0 2890 2290

dru@dru.ac.th

FB.com/PR.DRU.BKK/

PR DRU 
ipv6 readyipv6 test "));